Психология

влияние и значение в нашия живот

Емоционална интелигентност – способност за мотивиране и устойчивост към фрустрации

Цели: * Разбиране на собствените емоции, тяхното управление, разпознаване на емоциите в другите. Очаквани резултати: Развиване на способност за идентифициране на собствените емоции, интереси, потребности, ценности , нагласи и трудности за емоционална експресия и развитие на умения за разпознаване. Как да разбираме себе Прочетете повече за: Емоционална интелигентност – способност за мотивиране и устойчивост към фрустрации[…]

Лидерство и усвояванена лидерски умения

Цели: * Придобиване на знания за формално и неформално лидерство, какво е лидерство, как да се идентифицират лидерските стилове. Очаквани резултати: Придобиване на умения за изслушване. Подходи при дефиниране на лидерството. Идентифициране на лидерски стил. Лидерски стилове – анализ на подходите към лидерския Прочетете повече за: Лидерство и усвояванена лидерски умения[…]

Управление на времето

Цели: * Придобиване на знания и умения за отчитане и планиране на времето. * Поставяне на ежедневни цели и тяхното постигане. Очаквани резултати: Да се придобият умения за отчитане и реалистично планиране на времето. Дефиниране на понятието време. Разкриване на факторите на влияние. Как Прочетете повече за: Управление на времето[…]

Усвояване на комуникативни умения

Цели: * Придобиване на знания за комуникация , функции на комуникацията и как ефективно да се прилагат двата вида комуникация. * Развитие на умения за ефективна комуникация. Очаквани резултати: Развитие на умения за позитивно себепредставяне и умения за делово общуване със специалисти и представители Прочетете повече за: Усвояване на комуникативни умения[…]

Разрешаване на проблеми и управление на конфликти

Цели: * Да се създадат знания за това какво е конфликт, да се открият неразрешени вътреличностни и междуличностни конфликти. Очаквани резултати: Придобити знания за процеса на посредничество, умения за изследване на интересите и умения за балансиране и управление на процеса, умения за разрешаване Прочетете повече за: Разрешаване на проблеми и управление на конфликти[…]

Усвояване на умения за работа в екип. Цели и целеполагане в екипа

Цели: Участниците да разпознават групово-динамичните процеси в екипа и да ги управляват, за да се гарантира безпроблемна и ефикасна работа в екипа. * Да разпознават слабостите в екипа и да се научат да ги отсраняват. * Да използват продуктивно възникнали конфликти в екипа. Очаквани Прочетете повече за: Усвояване на умения за работа в екип. Цели и целеполагане в екипа[…]

На среща и разговор с детски психолог

Представата на българина за работата на психолозите често е противоречива и объркана. Част от хората смятат, че това са специалисти, които лекуват болните от психични заболявания, някакъв вид психиатри. Другите, които са разбрали разликата между двете професии, също неса сигурни кога и Прочетете повече за: На среща и разговор с детски психолог[…]

Как да се справим със стреса?

От биологична гледна точка, стресът може да бъде неутрално, отрицателно или положително събитие. Стресът като явление зависи както от външни, така и от вътрешни фактори. Външни фактори са физическата среда, включително местоработата, отношенията с другите около нас, семейната среда, а също и Прочетете повече за: Как да се справим със стреса?[…]