Усвояване на умения за работа в екип. Цели и целеполагане в екипа 

Цели:

Участниците да разпознават групово-динамичните процеси в екипа и да ги управляват, за да се гарантира безпроблемна и ефикасна работа в екипа.

* Да разпознават слабостите в екипа и да се научат да ги отсраняват.
* Да използват продуктивно възникнали конфликти в екипа.

Очаквани резултати:

Оползотворяване на потенциала и опита на всеки участник в групата, развитие на умения за ориентиране към решаване и справяне с организационни проблеми.

1. Изграждане на екип. Екипна съвместимост.

 • Какво е това екип? Спецификата екип – група.
 • Типология на участниците: личностово – психологическа, функционална, йерархична.
 • Нива на общуване в екипа – психология на отношенията.
 • Създаване на среда за успешно взаимодействие. Сила на доверието.
 • Групова сплотеност и фактори, които я обуславят.
 • Ефективност на екипната работа.
 • Разрешаване на екипни задачи – сплотеност и активност на членовете.
 • Характеристики на успешния екип.

Цели:

Дасе равият умения за разпознаване на ролите в екипа и тяхното адекватно прилагане.

2. Функции на екипа. Управление и развитие на екипа.

 • Функционални и колективни роли.
 • Основни характеристики на типовете колективни роли.
 • Анализ и определяне на ролите. Техника за анализ на ролите и техника за договаряне на ролите.
 • Фактори и критерии за групова ефективност.
 • Фази в развитието на екипа. Техники за повлияване ресурса на екипа.