Лидерство и усвояванена лидерски умения 

Цели:

Придобиване на знания за формално и неформално лидерство, какво е лидерство, как да се идентифицират лидерските стилове.

Очаквани резултати:

Придобиване на умения за изслушване.

  • Подходи при дефиниране на лидерството.
  • Идентифициране на лидерски стил.
  • Лидерски стилове – анализ на подходите към лидерския стил.
  • Формално и неформално лидерство.
  • Ситуативно лидерство или как да приспособим стилът си към ситуацията.
  • Как да използваме различните подходи към различните хора.
  • Изслушващият лидер – изслушването като двигател на промяната и условие за действие.
  • Емоционалната интелигентност – основно изискване за входящо ниво при по- високите управленски позиции.