Усвояване на комуникативни умения 

Цели:

Придобиване на знания за комуникация , функции на комуникацията и как ефективно да се прилагат двата вида комуникация.

Развитие на умения за ефективна комуникация.

Очаквани резултати:

Развитие на умения за позитивно себепредставяне и умения за делово общуване със специалисти и представители на институции, умения за търсене и даване на изчерпателна информация, умения за изразяване на чувства; разширен индивидуален и социален опит.

Комуникацията – основно средство за общуване.

 • Същност на комуникативния процес.
 • Как да осигурим ефективна комуникация.
 • Четирите основни фази на комуникацията.
 • Функции на комуникацията.
 • Видове комуникации – вербална и невербална комуникация.
 • Езикът на тялото – предимства на невербалната комуникация.
 • Седемте принципа на добрата комуникация.
 • Средства за ефективна комуникация.
 • Работа с трудни клиенти – модели на поведение при работа с трудни клиенти.

Бариери пред ефективната комуникация.

 • Трудности при комуникацията и подходи за преодоляването им.
 • Пренебрегване на вече известна информация.
 • Деформиране – изкривяване на информацията.
 • Емоционални влияния при предаване на информацията – добронамерена и недобронамерена.
 • Влияние на неформалната група.