Разрешаване на проблеми и управление на конфликти 

Цели:

Да се създадат знания за това какво е конфликт, да се открият неразрешени вътреличностни и междуличностни конфликти.

Очаквани резултати:

  • Придобити знания за процеса на посредничество, умения за изследване на интересите и умения за балансиране и управление на процеса, умения за разрешаване на конфликти.
  • Същност на конфликта. Отношения в екипа – власт, позиции, правила.
  • Непродуктивни взаимоотношения и ефективни подходи за преодоляването им.
  • Типове конфликтни взаимодействия.
  • Типология на участника в конфликта: личностна, психологическа, йерархична, потребителска.
  • Трудният опонент – умения за разпознаване.
  • Умения за етапен анализ в развитието на конфликта.
  • Схеми за управление на конфликтите: „игра на загуба и печалба”; умения за представяне на позициите. разработка на краткосрочни и дългосрочни стратегии.
  • Видове конфликти. Стадии на конфликта и управление на конфликта.