Управление на времето 

Цели:

Придобиване на знания и умения за отчитане и планиране на времето.

Поставяне на ежедневни цели и тяхното постигане.

Очаквани резултати:

Да се придобият умения за отчитане и реалистично планиране на времето.

  • Дефиниране на понятието време.
  • Разкриване на факторите на влияние.
  • Как да отчитаме и планираме времето /въвеждане в практиката на метода на временен отчет/.
  • Поставяне на цели. Цели и изпълнения. Умения за планиране – възможности и ограничения.
  • Краткосрочни цели и дългосрочни стратегии.